Chứng minh nhận định về Nam Cao: Ông có sở trường diễn tả, phân tích tâm lí con người qua truyện ngắn Đời thừa

Chứng minh nhận định về Nam Cao: Ông có sở trường diễn tả, phân tích tâm lí con người qua truyện ngắn Đời thừa

On

Đề bài: Nam Cao là nhà văn hiện thức lớn, nhà nhân đạo chủ nghĩa tiêu biểu của nền văn học Việt Nam.  Nhận định về Nam Cao, sách Văn học  11 viết: “Ông có sở trường diễn tả, phân tích tâm…